એસી શયન ગૃહ તંબુઓ

કઠોર બહારની સ્થિતિનું એક આશ્રય હોય કે એક ઠંડી, આરામદાયક જગ્યા હોય કે જેમાં વાર્તાઓ અને બંધનો વહેંચવાના હોય, ત્યાં અમારા સુસજ્જ, રૂપિયા ખર્ચવા યોગ્ય તંબુઓ મોટે ભાગે રૂઢીચુસ્ત મહેમાનો તેમજ વધુ સમજદાર વ્યક્તિઓ માટે એક પસંદગીની બાબત છે