તમારા રોકાણને પસંદ કરો.

દરેક જરૂરીયાત અને દરેક બજેટને અનુકૂળ આવે તેવા અમારી પાસે વિશાળ શ્રેણીના નિવાસ છે.

ટ્રી ટોપ એસી રૂમ્સ


સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજનમાં ટ્રીટોપ એસી રૂમ્સ વિશુદ્ધ કુદરત અને પક્ષીઓ વચ્ચેનાં અનોખા આવાસો છે.

Tree Top AC Room - Sajan
Classic Room Exterior - Sajan

ક્લાસિક એસી રૂમ્સ


ક્લાસિક એસી રૂમ્સ આકર્ષક રીતે તૈયાર કરેલા છે અને એક આરોગ્યવર્ધક અને આનંદી રોકાણ પ્રસ્તુત કરે છે.

વારલી એસી અને નોન એસી ઝૂંપડીઓ


લોકપ્રિય વારલી એસી રૂમ્સ અને નોન એસી ઝૂંપડીઓ વારલી જાતિ માટે એક ઊર્મિ કાવ્ય છે જેનો પ્રભાવ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારને નિયત કરે છે.

Warli Huts Exterior - Sajan
Dormitory Interior - Sajan

નોન એસી શયન ગૃહ તંબુઓ (20 પથારીઓ)


જો સાહસ માટેની તમારી ભૂખ અમર્યાદિત હોય તો, તમારા સરખા વિચારવાળા મિત્ર વર્તુળ હોય તો, નોન એસી શયનગૃહ (20 પથારીઓ) આદર્શ બની શકે છે.

એસી શયન ગૃહ તંબુઓ


અમારા એસી શયનગૃહ તંબુઓ તમે અંદર હોવ ત્યારે પણ બાહ્ય દર્શન આપે છે.

AC Tents Interior - Sajan
Tree Top AC Room - Sajan

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજનમાં ટ્રીટોપ એસી રૂમ્સ વિશુદ્ધ કુદરત અને પક્ષીઓ વચ્ચેનાં અનોખા આવાસો છે.

Classic Room Exterior - Sajan

ક્લાસિક એસી રૂમ્સ આકર્ષક રીતે તૈયાર કરેલા છે અને એક આરોગ્યવર્ધક અને આનંદી રોકાણ પ્રસ્તુત કરે છે.

Warli Huts Exterior - Sajan

લોકપ્રિય વારલી એસી રૂમ્સ અને નોન એસી ઝૂંપડીઓ વારલી જાતિ માટે એક ઊર્મિ કાવ્ય છે જેનો પ્રભાવ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારને નિયત કરે છે.

Dormitory Interior - Sajan

જો સાહસ માટેની તમારી ભૂખ અમર્યાદિત હોય તો, તમારા સરખા વિચારવાળા મિત્ર વર્તુળ હોય તો, નોન એસી શયનગૃહ (20 પથારીઓ) આદર્શ બની શકે છે.

AC Tents Interior - Sajan

અમારા એસી શયનગૃહ તંબુઓ તમે અંદર હોવ ત્યારે પણ બાહ્ય દર્શન આપે છે.