હેપી સન્ડે ઓફર

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રાયલ્સ સાજન ખાતે હેપ્પી સન્ડે ઓફરનો લાભ લો. આ ઓફર શૂન્ય રૂમ ભાડાની બાંયધરી આપે છે અને મુલાકાતી પ્રવાસીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવનાર એકમાત્ર ખર્ચ ફૂડ ચાર્જિસ છે. આ ઓફર 2 રાત કે તેથી વધુ સમય માટે બુકિંગ કરતી વખતે લાગુ પડે છે અને વધુમાં, આ ઓફર અમુક ચોક્કસ રવિવારે જ લાગુ થાય છે.


આ ઓફર 4 થી 10 નવેમ્બર 2021 ની વચ્ચે લાગુ નથી.

sit-out-area-surrounded-by-bamboo-trees 28801584782 o