એડવેન્ચર શરૂ થવા દો

સુંદર કુન્દલિકાના કિનારે ઘણી રોમાંચક એડવેન્ચર પ્રવૃત્તિઓ તમારી રાહ જોઈ રહી છે!

આઉટડોર પ્રવૃત્તિઓ:

  • ઝીપ-લાઈનીંગ
  • ટારઝન ઝૂલો
  • બર્મા બ્રીજ

  • કાયાકીંગ
  • ટ્રેઝર હન્ટ
  • કેમ્પફાયર