પ્રિમીયમ એસી તંબુઓ

સાહસથી છલકાતા એક સુંદર જંગલ વચ્ચે ગોઠવાયેલ દુરશેટ ફોરેસ્ટ લોજમાં પ્રીમીયમ એસી તંબુઓ એ શાંતિનું સ્વાગત કરતો એક રણદ્વીપ છે. તમે અંદર શાંત ક્ષણોનો અનુભવ કરો તો પણ, રોમાંચ ત્યારે ઊભરાય છે જ્યારે તમે અનુભવો છો કે ઉલ્લાસભર્યા કાર્યનું એક સંપૂર્ણ જગત બહાર છે.