જંગલમાં એડવેન્ચેર

જ્યારે તમારા ઘરની પાછળ જ રહસ્યમય જંગલ હોય, ત્યારે એડવેન્ચર દૂર ન હોઈ શકે

આઉટડોર પ્રવૃત્તિઓ

 
  • ઝીપ-લાઈનીંગ
  • બર્મા બ્રીજ
  • બાણ વિદ્યા
  • લેડર વડે ચડવું
  • નેટ વડે ચડવું

ચાર્જેબલ પ્રવૃત્તિઓ

  • સુરાંદા ગામમાં ટ્રેકિંગ
  • એડલેબ્સ ઈમેજીકાની મુલાકાત
  • કુંડાલિકા રાફ્ટિંગ