નેચર ટ્રેલ્સ રિસોર્ટ ખાતે એક દિવસીય પિકનિક

Are you looking for the perfect getaway, or a short trip to spend time with friends and family? You could perhaps consider a day picnic near Mumbai or Pune! Nature Trails has three great options for day picnic resorts near Pune. Read on for more details.
 

Sajan - Copy

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજન ખાતે પિકનિક/ડે ટ્રીપ
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

પેકેજમાં નાસ્તો, લંચ, સાંજની ચાઅને સ્નેક્સનો સમાવેશ થાય છે

પ્રવૃત્તિઓ: કેયકિંગ -સિઝનલ, વેલી ક્રોસિંગ, બુર્મા બ્રિજ, ટાયર બ્રિજ, વર્ટિકલ લોગ,
હોરીઝોન્ટલ નેટ અને સ્વિંગિંગ ટાયર

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
 

Durshet -ACTV - Copy

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ દુરશેત ખાતે પિકનિક/ડે ટ્રીપ
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

પેકેજમાં નાસ્તો, લંચ, સાંજની ચાઅને સ્નેક્સનો સમાવેશ થાય છે

પ્રવૃત્તિઓ:ઝિપલાઇન, બર્મા બ્રિજ, ટાયર બ્રિજ, વર્ટિકલ લોગ, હોરીઝોન્ટલ નેટ, તીરંદાજી અને ઝૂલતા ટાયર

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
 

Kundilika activities

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ કુન્દલિકા ખાતે પિકનિક/ડે ટ્રીપ
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

પેકેજમાં નાસ્તો, લંચ, સાંજની ચાઅને સ્નેક્સનો સમાવેશ થાય છે

પ્રવૃત્તિઓ:ઝિપલાઈન, બર્મા બ્રિજ, કેયકિંગ – સિઝનલ, ટારઝન સ્વિંગ અને તીરંદાજી

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
  

laddering - Copy

Picnic/Day Trip at Sterling Nature Trails Dabhosa
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

Zipline, Burma bridge, Laddering, Kayaking & Treasure hunt

પ્રવૃત્તિઓ:ઝિપલાઈન, બર્મા બ્રિજ, કેયકિંગ – સિઝનલ, ટારઝન સ્વિંગ અને તીરંદાજી

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
  

Sajan - Copy

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજન ખાતે પિકનિક/ડે ટ્રીપ

 
 
 
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

પેકેજમાં નાસ્તો, લંચ, સાંજની ચાઅને સ્નેક્સનો સમાવેશ થાય છે

પ્રવૃત્તિઓ: કેયકિંગ -સિઝનલ, વેલી ક્રોસિંગ, બુર્મા બ્રિજ, ટાયર બ્રિજ, વર્ટિકલ લોગ,
હોરીઝોન્ટલ નેટ અને સ્વિંગિંગ ટાયર

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
 

Durshet -ACTV - Copy

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ દુરશેત ખાતે પિકનિક/ડે ટ્રીપ


 
 
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

પેકેજમાં નાસ્તો, લંચ, સાંજની ચાઅને સ્નેક્સનો સમાવેશ થાય છે

પ્રવૃત્તિઓ:ઝિપલાઇન, બર્મા બ્રિજ, ટાયર બ્રિજ, વર્ટિકલ લોગ, હોરીઝોન્ટલ નેટ, તીરંદાજી અને ઝૂલતા ટાયર

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
 

Kundilika activities

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ કુન્દલિકા ખાતે પિકનિક/ડે ટ્રીપ


 
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

પેકેજમાં નાસ્તો, લંચ, સાંજની ચાઅને સ્નેક્સનો સમાવેશ થાય છે

પ્રવૃત્તિઓ:ઝિપલાઈન, બર્મા બ્રિજ, કેયકિંગ – સિઝનલ, ટારઝન સ્વિંગ અને તીરંદાજી

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
 
 

laddering - Copy

Picnic/Day Trip at Sterling Nature Trails Dabhosa


 
સમાવેશ/સમય/કિંમત

અનુભવની શરૂઆત સવારે 9 વાગ્યે થાય છે અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે

ઝીિ-િાઈનીંગ, બમાય બ્રીજ, સીડી, કાયાકીંગ & ટ્રેઝર હન્ટ

પ્રવૃત્તિઓ:ઝિપલાઈન, બર્મા બ્રિજ, કેયકિંગ – સિઝનલ, ટારઝન સ્વિંગ અને તીરંદાજી

કિંમત:વ્યસ્ક રૂ. 1100 અને બાળક દીઠ રૂ. 700 (8-12 વર્ષનાં)
 
 

*Rate is not inclusive of Tax

Have a query? We're happy to help!